top of page
DSC_6667.JPG

Landsbyrådets sager

Prioritering af indsatser efter Zebraby-projektet
På det åbne bestyrelsesmøde i maj 2018 arrangerede bestyrelsen en brainstorm om, hvad Landsbyrådet skal arbejde med, når ZebraBy-projektet slutter. Mange af de projekter vi har sat i søen fortsætter naturligvis, men vi ville også godt se fremad. Det kom der en række gode forslag ud af. Bestyrelsens priotering af forslagene og en status pr. 26.2.19 kan ses på vedlagte oversigt.
Her vil vi også løbende tilføje nye forslag. 
Zebraby 2017-2018

Kommunen har tildelt vores område 400.000 i såkaldte zebramidler til en noget-for-noget proces, fx hvor lokale gør arbejdet og kommunen betaler.
Landsbyrådet har i to omgange spurgt borgerne, hvad de kunne tænke sig. Det har ført til en liste over ideer, som vi løbende supplerer på.

I løbet af 2017-18 er ideerne konkretiseret, så der nu tegner sig et billede af at ca. 20 projekter vil blive realiseret, som led i ZebraBy-projektet. 

Oversigt over gennemførte projekter

 

Konkurrence:
Skab områdets vartegn på Ågerup Butikstorv

Landsbyrådet inviterede alle interesserede til at komme med forslag til udformning af et nyt vartegn for Ågerup og omegn. Vinderprojektet blev afsløret på sommerfesten lørdag den 18. august 2018. 

Det nye vartegn, der har form som et Å, blev indviet 19. januar 2019. Vartegnet er designet af Jonas Molbæk og bygget af Hanus Jensen.

 

Erhvervsnetværket 4000nord

Landsbyrådet har i samarbejde med erhvervsFORUM Roskilde og Roskilde
Kommune taget initiativ til et projekt, som har til formål at afdække muligheder og barrierer for udvikling af bæredygtige erhverv i området.

Læs mere om netværket

Nye chikaner på Ågerupvej

 

Marts 2017

Landsbyrådet har sammen med Grundejerforeningen Ågerup By holdt møde med kommunens teknikere om genetablering af trafikchikaner på Ågerupvej i kølvandet på kloakarbejdet i 2016. På mødet argumenterede vi for en kombination af bump og indsnævringer, for dels at få farten ned, dels at tilgodese ambulancer og busser. Vi har samtidigt gjort forvaltningen opmærksom på at de resterende bumps på Ågerupvej er for flade. Det har kommunen noteret, men man siger samtidigt, at det er uden for det aktuelle projekt. 

Vi har efterfølgende fået et sæt tegninger, som man kunnet kommentere på Facebook, til bestyrelsen - eller man kan sende sine kommentarer direkte til kommunen.

Udgangspunktet er en genetablering af bumpene, men i en mere snæver udformning. Ved Ågerupvej 9 foreslås en indsnævning og ved nr. 45 et såkaldt pudebump, som busser, lastvogne og traktorer kan passere. Udformningen af bumpet er valgt, fordi der er relativt kort afstand til nr. 36.

Fælles høringssvar fra Landsbyrådet og Grundejerforeningen Ågerup by 

April 2017

Kommunen har sendt et sæt reviderede tegninger. De imødekommer os på tre punkter:

  • Der bliver afrundede hjørner på alle kantsten

  • Der bliver blå pil-skilte ved alle forhindringer, som lettere ses

  • Bumpet ved Ågerupvej 35 bliver busvenligt (en indsnævring blev for dyr)

 

Nye tegninger - der er én tegning for hver chikane, plus to generelle:

Kontakt: Jens Pedersen, formand@ÅgerupOgOmegnsLandsbyråd.dk

Hundelufterområde

Oprettet 2016-17

Læs mere på Ågerup Hundeskov

Kontakt: Irene Vinther-Larsen, formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk

Cyklistplan 2017

19. december 2016

Roskilde Kommune har sendt et udkast til "Cyklistplan 2017" i høring. Et digert værk på 62 sider, hvor der er forslag til hvilke stier der skal etableres og om de skal være med stenmel (billigst) eller asfalt. 

Landsbyrådets høringssvar.

Vi har i vores høringssvar lagt vægt på at:

  • strækninger i åbent land skal have større fokus i Cyklistplan 2017

  • Roskilde Kommune skal bindes sammen, så man sikkert kan færdes på cykel og til fods mellem byerne. Derfor mener vi kommunen bør prioritere cykelstier langs Store Valbyvej fra Roskilde til Gundsømagle Sø og langs Slæggerupvej.

  • folk ikke af sikkerhedsmæssige grunde bør være nødsaget til at tage bilen, fremfor at cykle eller gå. Heller ikke på landet! Derfor bør man bl.a. prioritere skoleveje og det korte stræk fra Lille Valbyvej til Risø Huse

Kontakt: Søren Mortensen, msmortensen@stofanet.dk 

Østrupkrydset

Forslag til hvad der skal ske med Østrupkrydset

29. november 2016

Som man har kunnet læse i Dagbladet, vil kommunen nu gøre noget ved det meget uoverskuelige kryds i Østrup. Landsbyrådets trafikgruppe har deltaget i et fælles møde med repræsentanter for landsbyrådene i Gundsømagle og Herringløse, hvor man i fællesskab har opstillet ønsker til ændringer, som nu er sendt til kommunen. I prioriteret rækkefølge ser ønskerne således ud:

1. Vej rundt om skole og gård

2. Mini rundkørsel

3. Hævede vejbane

4. Lysregulering

5. Ubetinget vigepligt

April 2017: Forslag til kommentering

Kommunen har nu sendt et forslag til ombygning af krydset. På Østrupvej og den østlige gren af Store Valbyvej har man valgt såkaldte pudebump, aht. busserne. Der er ikke projekteret nogen rundkørsel. 

Kommunen håber at kunne gå i gang med arbejdet i slutningen af sommeren/starten af efteråret 2017. Inden da skal forslaget også gennem en ekstern revision som skal vurdere trafiksikkerheden. 

Vores svar, 26. april 2017

Landsbyrådet bakker Østrupborgerne op i, at det fremlagte forslag ikke i tilstrækkelig grad sikrer krydset og Østrup. Vi har fremhævet fire punkter:

1. Vi er enige i, at der bør etableres chikaner allerede fra byskiltene, ligesom vi deler Østrupborgernes opfattelse af at pudebump ikke er tilstrækkelige
2. I selve krydset var det på mødet for Østrupborgerne på tale enten at etablere en rundkørsel eller en hævning af vejbanen - i princippet et megabump. Det er derfor skuffende at ingen af delene er med i kommunens forslag 
3. Vi ønsker ikke at få ændret vigepligten ift. i dag. Hvis man skulle ændre vigepligten, ville en rundkørsel være en bedre løsning

4. Det vil være en rigtigt god ide med en fodgængerovergang og fortov til busholdepladsen

Kontakt: Jens Pedersen, formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk
 

Forslag til Kommuneplan 2016

3. november 2016

Landsbyrådet har kommenteret kommunens forslag til revision af kommuneplan. I kommentarerne peger vi på, at man skal huske at der er et Roskilde uden for selve byen og den grønne ring man planlægger rundt om byen. Dels har vi behov for at binde kommunen sammen med sikre cykelstier, dels skal man huske at der også er vigtig natur uden for den grønne ring, fx Brokilde-området ml. Ågerup og Store Valby. Det mest interessante i planerne er måske skovrejsningen, som vi finder OK.

Se Landsbyrådets høringssvar

 

bottom of page